สภามหาวิทยาลัย
ประธาน


พระพรหมวชิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพระวชิรกิตติบัณฑิต,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ