สภามหาวิทยาลัย
ประธาน


พระธรรมปัญญาบดี(พีร์ สุชาโต)
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา



นางเมธีนี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน



พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ