สภามหาวิทยาลัย
ประธาน


พระพรหมวชิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ