สภามหาวิทยาลัย
ประธาน


พระธรรมปัญญาบดี(พีร์ สุชาโต)
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานางเมธีนี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ