สภามหาวิทยาลัย
ประธาน


พระพรหมวชิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร.
รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยาพระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


นายอรรถพล สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนายสุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ