วิทยาลัย

๑.วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๒.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๓.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 

๔.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๕.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๖.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  

๗.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ 

๘.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๙.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 

๑๐.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๑.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๑๒.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

๑๓.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

๑๔.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

๑๕.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

๑๖.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

๑๗.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๑๘.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๑๙.วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๒๐.วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

๒๑.วิทยาลัยสงฆ์สุราษร์ธานี

๒๒.วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

๒๓.วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

๒๔.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

๒๕.วิทยาลัยพระธรรมฑูต

Facebook