ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
สัมมนา/การประชุม
08 มิ.ย. 63
สัมมนา/การประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครนิสิต
26 มิ.ย. 63
รับสมัครนิสิต

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
04
ก.พ.
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒
อาคาร หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
17
ธ.ค.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
6:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
26
ต.ค.