www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 96
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
24 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
1553

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 เรียน 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
1469

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
1333

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
04 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
1923

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ป.โท, ป.เอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Program) มีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท, ป.เอก การสอนภาษาไทย มีใบประกอบวิชาชีพครู ติดสอบถามได้ที่ 0642364193, 0615424228,0659262978

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
2297

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66
11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
2030

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66

เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
03 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
5045

เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

รับสมัครนิสิตใหม่ เรียนป.โท และ ป.เอก (พระไตรปิฎกศึกษา) ปีการศึกษา 2566
04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
3849

รับสมัครเรียน ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี (พระพุทธศาสนา,ศาสนาและปรัชญา) ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
1297

รับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
1124

รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

Facebook