ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 96
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
24 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
484

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 เรียน 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
580

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
541

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
04 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
759

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ป.โท, ป.เอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Program) มีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท, ป.เอก การสอนภาษาไทย มีใบประกอบวิชาชีพครู ติดสอบถามได้ที่ 0642364193, 0615424228,0659262978

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
1325

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66
11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
1141

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66

เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
03 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
1935

เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

รับสมัครนิสิตใหม่ เรียนป.โท และ ป.เอก (พระไตรปิฎกศึกษา) ปีการศึกษา 2566
04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
2686

รับสมัครเรียน ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี (พระพุทธศาสนา,ศาสนาและปรัชญา) ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
1075

รับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
927

รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

Facebook