www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
1496

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta) 

ติดต่อสอบถาม 

๑) พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร.๐๘๑ ๓๗๔ ๒๔๓๘ 

๒) พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร. ๐๙๘ ๒๒๕ ๔๔๕๔ 

๓) พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร. ๐๙๗ ๑๒๐ ๖๑๖๗ 

๔) พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร. ๐๙๙ ๖๔๘ ๔๓๗๒ 

๕) พระธนพล วรสีหพโล นักวิชาการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. ๐๖๒ ๖๑๔ ๕๔๙๕  ๖) นายธานินท์ เมียส นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร.๐๙๕ ๗๓๘ ๒๐๕๙


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มจร เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
  02 ธ.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  167
 • หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
  24 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
  1586
 • วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
  06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
  1353
 • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
  04 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
  1954
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  2323