www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ผู้บริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง


รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
035-248-000 ต่อ 8000

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต


ผศ.ดร.นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898พระครูธีรสุตพจน์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตอุบลราชธานี
045-422159ผศ.สุพิมล ศรศักดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตอุบลราชธานี
045-422159พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501ดร.ธาดา เจริญกุศล
ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตแพร่
056-464-585 ต่อ 501นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 402รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตสุรินทร์
044-513384พระปัญญารัตนากร, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
034-299356รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
034-299356ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
034-299356พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครสวรรค์
051-621-9999ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999