ผู้บริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง


รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
035-248-000 ต่อ 8000

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต


ผศ.ดร.นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898พระครูธีรสุตพจน์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7พระครูพิมลสุตบัณฑิต, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตอุบลราชธานี
045-422159ผศ.สุพิมล ศรศักดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตอุบลราชธานี
045-422159พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501ดร.ธาดา เจริญกุศล
ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตแพร่
056-464-585 ต่อ 501นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 402รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตสุรินทร์
044-513384พระปัญญารัตนากร, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
034-299356รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
034-299356ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
034-299356พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครสวรรค์
051-621-9999ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999