ผู้บริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง


พระเเสงเฮือง นรินฺโท,ดร.
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
02-623-5368รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
035-248-000 ต่อ 8772รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
035-248-000 ต่อ 8779รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
035-248-000 ต่อ 8761ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
035-248-000 ต่อ 8761ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
035-248-000 ต่อ 8000ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
035-248-000 ต่อ 8761รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
035-248-000 ต่อ 8000รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
035-248-000 ต่อ 8779

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต


พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตหนองคาย
042-495-333นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตหนองคาย
042-495-333พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 402ดร.ธาดา เจริญกุศล
ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501นายณรงค์ ศรีวารินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898ผศ.ดร.นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898พระครูธีรสุตพจน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยานครราชสีมา
061-019-5551ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครราชสีมา
061-019-5551รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตสุรินทร์ โทร 044513384พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครสวรรค์
051-621-9999ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามสเนา
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999