ผู้อำนวยการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.


รก.ผู้อำนวยการสถาบัน
พระไตรปิฎกศึกษา
02-623-5392

เบอร์ติดต่อ ๐๒-๖๒๓-๕๓๙๒