ผู้อำนวยการ
พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.


รก.ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา