คณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน
ประธาน
คณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการนายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางวารี เชื้อปรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.น.ส.นฤมลกชพรรณ จันทรผ่องจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ