คณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน
ประธาน
คณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการรศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางวารี เชื้อปรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางนงลักษณ์ ไซยเสโน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางกิ่งกาญจน์ เตวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ