ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง


รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
035-248-000 ต่อ 8000

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต


ผศ.ดร.นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898พระครูธีรสุตพจน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 402ดร.ธาดา เจริญกุศล
ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตแพร่
054-646-585 ต่อ 501ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่
053-278-967 ต่อ 212ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น
043-283-546-7พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยานครราชสีมา
061-019-5551รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตสุรินทร์ โทร 044513384พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครสวรรค์
051-621-9999ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามสเนา
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครสวรรค์
056-219-999