ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง


พระเเสงเฮือง นรินฺโท,ดร.
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการรศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษรศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขตรศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมรศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต


พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร่ดร.ธาดา เจริญกุศล
ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตแพร่พระมหายศสรัลล์ สิริคุตฺโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตหนองคายนายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตหนองคายนายณรงค์ ศรีวารินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชผศ.ดร.นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพระครูธีรสุตพจน์,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่ผศ.ดร.อภิรัมย์ สีดาคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่นายปั่น อะทะเทพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่นผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่นพระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยานครราชสีมาผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครราชสีมาพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครสวรรค์ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครสวรรค์