ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
035-248-000 ต่อ 8772

เบอร์ติดต่อ ๑๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๒