สมุดโทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์
หมวดหมู่ :
ส่วนงาน :
สภาวิชาการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย 0-2221-1962
พระธรรมวัชรบัณฑิต , ศ.ดร. อธิการบดี 0-3524-8031 ต่อ 8031
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-3524-8022 ต่อ 8022
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-3524-8010 ต่อ 8010
พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 0-3524-8014 ต่อ 8014
พระเทพเวที (พล อาภากโร) รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0-3524-8014 ต่อ 8014
พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 0-3548-8747 ต่อ 8747
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 0-3524-8000 ต่อ 8064
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-3524-8032 ต่อ 8036
พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-3524-8000 ต่อ 8018
พระมหาไพรัชน์ ธมมฺทีโป, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ 0-3524-8036 ต่อ 8024
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-3524-8013 ต่อ 8098
พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 0-3524-8000 ต่อ 8012
รศ.ดร. ธีรยุทธ  พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ 0-3524-8018 ต่อ 8015
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ 0-3524-8003
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 0-3524-8012
พระมหาราชัน จิตตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0-3524-8000 ต่อ 8406
พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 0-3524-8015 ต่อ 8729
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-3524-8000
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม 0-3524-8000
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 0-3524-8000 ต่อ 8071
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-3524-8000
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
สำนักงานอธิการบดี

โทร 0-3524-8032 โทรสาร 0-3524-8006 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการ 0-3524-8032 ต่อ 8024
ผศ.ดร.หัฐกรณ์ แก้นท้าว รองผู้อำนวยการ 0-3524-8032 ต่อ 8032
กองกลาง

โทร 0-3524-8033 โทรสาร 0-3524-8034 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 102

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8039
นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8814
กองวิชาการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3524-8013 e-mail : mcuaad@hotmail.co.th อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 305

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส รก.ผู้อำนวยการ 0-3524-8012 ต่อ 8772
นายสินชัย วงษ์จำนงค์ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8775
นายสุชญา ศิริธัญภร รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8770
กองคลังและทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 0-3524-8390 โทรสาร 0-3524-8025 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 205

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8391
นางสาวสุรภา ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8801
นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8802
นายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8808
กองแผนงาน

โทร/โทรสาร 035-248-761 E-mail : mcuplan@mcu.ac.th อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 301

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8389
ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8761
กองกิจการนิสิต

โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406 8408 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาประยูร  โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8405
นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8408
พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 035-248000 ต่อ 8401
กองวิเทศสัมพันธ์

โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8024,8021,อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน D ห้อง D300

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. รก.ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8024,8021
พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8024,8021
กองสื่อสารองค์กร

โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ภายใน 8743 E-mail cadmcu01@gmail.com อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 101

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูพิศาลสรวุฒิ (จักราวุธ ญาณวีโร) ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8743
นางสาวนภัสสร กัลปนาท รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000
กองนิติการ

โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ต่อ 8125 law57mcu@gmail.com สำนักงานอธิการบดี ชั้น G ห้องกองนิติการ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
รศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช รก.ผู้อำนวยการ 035-248-000 ต่อ 8125
นายธวัช แย้มปิ๋ว รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8125
สำนักงานพระสอนศีลธรรม

โทร 0-3524-8084 มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 2

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8084
นายขวัญตระกูล บุทธิจักร รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8084
สำนักงานประกันคุณภาพ

โทร/โทรสาร 0-3524-8776

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาสุรศักดิ์  ธีรวํโส ผู้อำนวยการ 0-3524-8011 ต่อ 8011
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8776
สำนักงานตรวจสอบภายใน

โทร 0-3524-8027 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 208 1 มกรา 2556

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8026
นางมาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8198
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โทร /โทรสาร 0-3524-8753 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8753
นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8753
บัณฑิตวิทยาลัย

0-2222-0680 วังน้อยโทร. 0-3524-8054 โทรสาร 0-3524-8055 ภายใน 8054, 8055 E-mail: santi.nat@mcu.ac.th อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน B ห้อง B400

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดี 0-2222-0680 ต่อ 1133
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-2222-0680 ต่อ 8055
ผศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 0-2222-0680 ต่อ 1120
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. ผอ.หลักสูตร พธ.ด. สาขาพระพุทธศาสนา แบบ 1.1/1.2 0-2222-0680 ต่อ 1133
พระมหาพรชัย สิรวโร, ดร. ผอ.หลักสูตร พธ.ด., พธ.ม,สาขาวิชาปรัชญา 0-2222-0680 ต่อ 8055
พระมหาทวี  มหาปญฺโญ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตร พธ.ม,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 0-2222-0680 ต่อ 1133
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผอ.หลักสูตร พธ.ม,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 0-2222-0680 ต่อ 1127
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร ผอ.หลักสูตร พระไตรปิฎกศึกษา 0-2222-0680 ต่อ 1133
ดร. บุญเลิศ  โอฐสู ผอ.หลักสูตร พธ.ม,สาขาวิชาธรรมนิเทศ -
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดี 0-2222-0680
คณะพุทธศาสตร์

โทรศัพท์, โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8323 อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน D

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. คณบดี 0-3524-8000 ต่อ 8327
พระเมธีวรญาณ,ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-3524-8000 ต่อ 8329
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 0-3524-8000 ต่อ 8329
รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา 0-3524-8000 ต่อ 8370
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 0-3524-8000
ผศ.สมควร นิยมวงศ์ หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต 0-3524-8000
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี ผอ.หลักสูตร พธ.บ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ภาษาอังกฤษ) 0-3524-8000
ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 0-3524-8000
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ดร. ผอ.หลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 0-3524-8000 ต่อ 8327
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ เลขานุการสำนักงานคณบดี 0-3524-8000 ต่อ 8324, 8330
คณะครุศาสตร์

085-248-094 โทร 035-248-095 ภายใน 8094,8095 อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน C

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดี 0-3524-8000
รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-3524-8000 ต่อ  8282
พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 0-3524-8000
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0-3524-8000
อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา 0-3524-8004 ต่อ 8322
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 0-3524-8000 ต่อ 8286
รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก ผอ.หลักสูตร พธ.ม. การสอนสังคมศักษา 0-3524-8000
ผศ.ดร.สิน งามประโคน ผอ.หลักสูตร พธ.ม. การบริหารการศึกษา วังน้อย 0-3524-8001
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผอ.หลักสูตร พธ.ม. การบริหารการศึกษา วัดศรีสุดาราม 0-3524-8002
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผอ.หลักสูตร พธ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 0-3524-8003
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ผอ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดี 0-3524-8094
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

โทรศัพท์. 0-2882-3153 โทรสาร 0-2882-3153 e-mail : getterat.not@gmail.com วัดศรีสุดมรามวรวิหาร 83 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 18 ก.ค. 2492

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชธีรคุณ ผู้อำนวยการ 0-2882-3153 ต่อ 2117
พระราชธรรมมุนี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 0-2882-3153 ต่อ 2118
พระปัญญาวชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 0-2882-3153 ต่อ 2119
พระวิมลรัตนาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ 0-2882-3153 ต่อ 2120
พระทอง ฐิตปญฺโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-2882-3153 ต่อ 2121
พระครูปริยัตยานุสิฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 0-2882-3153 ต่อ 2122
นายสานนท์ วิบุลย์ศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-2882-3153 ต่อ 2123
โรงเรียนบาลีสาธิต

โทรศัพท์ 0-2222-6816 โทรสาร 0-2222-6816 เลขที่ 2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชรัตนสุนทร ผู้อำนวยการ 0-2222-6816
พระมหาสุเมธ  สุจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-2222-6816
พระมหาอุดม  ปญฺญาโภ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ 0-2222-6816
พระมหามนตรี  วิสุทฺธิมนฺตี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 0-2222-6816
พระสมนึก  ฐิตาจาโร รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 0-2222-6816
คณะมนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8242 อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน A

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีสิทธิมุนี คณบดี 0-3524-8000 ต่อ 8245
ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ศรีเครือดง รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา/ผอ.หลักสูตรพธ.ด. พุทธจิตวิทยา 0-3524-8000 ต่อ 8243
พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ,ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 0-3524-8000
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 0-3524-8000 ต่อ 8256
ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ /ผอ. พธ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0-3524-8000 ต่อ 8249
พระมหาสุริยา วรเมธี,ผศ.ดร. ผอ. พธ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0-3524-8000 ต่อ 8250
ผศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก ผอ. พธ.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0-3524-8000 ต่อ 8253
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผอ. พธ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  0-3524-8000
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 0-3524-8000 ต่อ 8259
พระมหาถาวร ถาวรเมธี,ดร. ป.ธ.9 เลขานุการสำนักงานคณบดี 0-3524-8000 ต่อ 8242
คณะสังคมศาสตร์

โทร / โทรสาร 0-3524-8093 e-mail : social_mcu@hotmail.com อาคารเรียนรวมชั้นล่าง โซน B

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดี 0-3524-8093 ต่อ 8265
พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-3524-8093 ต่อ 8272
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 0-3524-8093 ต่อ 8093
ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0-3524-8093 ต่อ 8309
พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0-3524-8093 ต่อ 8279
นายพิทวัฒน์  มโนรัตน์ รก.หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 0-3524-8093 ต่อ 8093
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รก.เลขานุการ 0-3524-8093 ต่อ 8268
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูปุริมานุรักษ์ , รศ.ดร. ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 0-3524-8093 ต่อ 8093
รศ.ดร.สุรพล สุยพรหม ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0-3524-8200 ต่อ 8200
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง Director of D.P.A.Program 0-3524-8200 ต่อ 8200
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 0-3524-8278 ต่อ 8278
สถาบันภาษา

โทร/โทรสาร 0-3524-8098 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D ห้อง D400 27 มิ.ย.59

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8098
พระมหาสมพงศ์ สนฺตจิตโจ,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-35248-8000 ต่อ 8357
พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ  0-35248-8000 ต่อ 8524
ดร.รุ่งโรจน์  ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-35248-8000 ต่อ 8357
นางสาวสุธิา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

โทร/โทรสาร 035 248 000 ต่อ 8073 เว็บไซต์ http://bri.mcu.ac.th www.facebook.com/budrsin วันที่ก่อตั้ง 8 พ.ย. 59 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการ 0-35248-8000 ต่อ 8072
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร 0-35248-8000 ต่อ 8153
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง) ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 0-35248-8000  ต่อ 8126
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ 0-35248-8000 ต่อ 8072
สำนักทะเบียนและวัดผล

โทร/โทรสาร 0-3524-8000 ภายใน 8422,8062 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C300

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8062 ต่อ 8424
ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการ 0-3524-8062 ต่อ 8422
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต 0-3524-8062
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 0-3524-8062
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

โทร.0-3524-8000 โทรสาร 0-3524-8034 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 101

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8050
ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

โทรศัพท์ 0-3524-8000

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ ผู้อำนวยการ  0-3524-8000
นายสมหมาย  สุภาษิต รองผู้อำนวยการ   0-3524-8000 ต่อ 8057
ส่วนธรรมนิเทศ

โทร 0-3524-8043

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการ  0-3524-8043 ต่อ 8043
พระปลัดถิรถัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8128
พระนิคม ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการ 0-5672-9564
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

โทร 02-224-3843, 02-623-61021 วัดมหาธาตุ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ ผู้อำนวยการ 0-2224-3843 ต่อ 1118
พระมหาชัยวุฒิ  ชยวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการ 0-2224-3843 ต่อ 1119
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

โทร 0-2222-1869

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ  0-3524-8000 ต่อ 1175
พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-3524-8000 ต่อ 1110
พระสมุหโกมิน จนฺทาโภ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-3524-8000 ต่อ 1142
ส่วนหอสมุดกลาง

โทร 0-3524-8159 อาคารสำนักงานหอสมุดและเทคโนโลยี

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม) ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8078
นายสุรวงศ์  ศรคำรณ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8175
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 0-3524-8074,0-3524-8075 โทรสาร 0-3524-8083 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8082
พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม รก.รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8075
ศูนย์อาเซียนศึกษา

0-3524-8000 ภายใน 8505 ,8504 อาคารเรียนรวม A402

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ภายใน 8505 ,8504
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ภายใน 8505 ,8504
ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ 0-3524-8000 ภายใน 8505 ,8504
สถาบันวิปัสสานาธุระ

โทร 035-248-000 ต่อภายใน 8008,8139,8144 หอฉัน ชั้น 3

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. ผู้อำนวยการ 035-248-000 ต่อ 8144
พระมหาบุญชู  เขมจารี ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 035-248-000 ต่อ 8144
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม 035-248-000 ต่อ 8008
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

โทร 035-248-8506,035-248-8501 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน A ห้อง A400

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8098
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร รองผู้อำนวยการ 0-3524-8501
วิทยาลัยพระธรรมทูต

โทร 02-623-5368 ต่อ 1135

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมงคลธีรคุณ ผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ภายใน 8065
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ภายใน 8065
ดร.อุดร เขียวอ่อน รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8065
พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท รก.การผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-3524-8000 ภายใน 8065
พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-3524-8000 ภายใน 8065
กองกิจการพิเศษ

0-3524-8000ต่อ 8779 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช รผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8779
นายอานนท์ นรมาตร์ รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ 8779
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ชั้น G อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้อำนวยการ 0-3524-8000
พระครูสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000 ต่อ8180
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ห้อง ๑๐๒ อาคารเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) รก.ผู้อำนวยการ 0-3524-8012
พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน) ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-3524-8012
พระมหาสมเดช ตปสีโล ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัย 0-3524-8012
กองกิจการวิทยาเขต

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8761
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาหารหอสมุดและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการ 0-3524-8000ต่อ80ุ62
พระเทวา รตนโชโต รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000ต่อ8519
นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการ 0-3524-8000ต่อ8160
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขต)
วิทยาเขคหนองคาย

(ก่อตั้ง 7 มิถุนายน 2521 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 219 หมู่ที่ 3 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 โทรศัพท์ 042-495-3339 ต่อ 222

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชรัตนาลงกรณ์ รองอธิการบดี 0-4249-5333
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-4249-5333
นายสำราญ ย่อยไธสงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-4249-5333
นายชาญไชย พิมพ์คำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4249-5333
พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-4249-5333
พระครูปัญญาธรรมานุกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-4249-5333
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-4249-5333
วิทยาเขตเชียงใหม่

( ก่อตั้ง 3 ตุลาคม 2528 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา( ยกฐานะ 1 มีนาคม 2527) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-278967, 053-275149 เบอร์โทรสาร : 053-270452

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพโกศล (สังวาลย์  พฺรหฺมวณฺโณ) ประธานสภาวิทยาเขต 0-5389-2929
พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)  รองอธิการบดี 0-5327-8967 ต่อ 333
พระครูประวิตรวรานุยุต (อิ่นฟอง ธมฺมวโร) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-5327-8967 ต่อ 210
นายปั่น  อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-5327-8967 ต่อ 212
พระครูธีรสุตพจน์ (ไชยวงค์ ธีรสํวโร) ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  0-5327-8967 ต่อ 103
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (บุญเทียม คุตตฺสีโล) ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-5327-8967 ต่อ 301
พระครูสุนทรสังฆพินิต (ปาเมืองมูล) ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขต 0-5327-8967 ต่อ 211
นายวิทยา  มาลาวัลย์ รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  0-5327-8967 ต่อ 103
ผศ.ดร.อภิรมย์  สีดาคำ รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5327-8967 ต่อ 305
นายคีรินทร์  หินคง รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริการวิชาการ 0-5327-8967 ต่อ 203
นายอติชัย  ไชยกาญจน์ รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-5327-8967 ต่อ 108
นางสาวสุจิตตรา  ต๊ะลือ รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 0-5327-8967 ต่อ 103
ดร.วีระ  สิริเสรีภาพ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5327-8967 ต่อ 305
ผศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 0-5327-8967 ต่อ 311
ผศ.ดร.เทพประวิณ  จันทร์แรง ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  0-5327-8967 ต่อ 311
พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ (วงศ์ใส  ฐิตวิสิทฺโธ) ดร.  ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา    0-5327-8967 ต่อ 305
นายบุญนาค  เนียมมาก ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   0-5327-8967 ต่อ 306
นายเทวัญ  เอกจันทร์ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี    0-5327-8967 ต่อ 307
นายปฏิเวธ  เสาว์คง ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม    0-5327-8967 ต่อ 308
ผศ.ดร.ประเสริฐ  ปอนถิ่น ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   0-5327-8967 ต่อ 309
ผศ.ดร.อภิรมย์  สีดาคำ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0-5327-8967 ต่อ 310
นางรุ่งทิพย์    กล้าหาญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   0-5327-8967 ต่อ 311
นายไพศาล   ศรีวิชัย ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   0-5327-8967 ต่อ 308
นายวิสุทธิชัย   ไชยสิทธิ์ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   0-5327-8967 ต่อ 202
นางสาวสกุณา   คงจันทร์ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0-5327-8967 ต่อ 311
ผศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ ผอ.บริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 0-5327-8967 ต่อ 312
ผศ.ดร.เทพประวิณ  จันทร์แรง ผอ.บริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 0-5327-8967 ต่อ 313
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

( ก่อตั้ง 27 กรกฎาคม 2528 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ์โทร : 0-7534-2898 http://www.mcunst.ac.th http://www.facebook.com/mcunrt

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท) รองอธิการบดี 0-7534-2898
พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ เรืองศรี) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-7534-2898
พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์  ภักดีชน) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-7534-2898
นายไพรัตน์  ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-7534-2898
นายสวิต  มัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-7534-2898
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา บัวเมือง) ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-7534-2898
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล  ปานประดิษฐ์) ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-7534-2898
พระมานพ  จิตฺตสํวโร (มานพ เสือแก้ว) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-7534-2898
นายณรงค์  ศรีวารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฝ่ายนโยบายและแผน 0-7534-2898
นางสาวชุติกาญจน์  แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฝ่ายการเงินและงบประมาณ 0-7534-2898
นายไพรัตน์  ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-7534-2898
นายสวิต  มัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-7534-2898
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา บัวเมือง) ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-7534-2898
พระมหาสมปอง  ฐานิสฺสโร (สมปอง นุ่มนุ่น) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-7534-2898
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล  ปานประดิษฐ์) ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-7534-2898
พระมานพ  จิตฺตสํวโร (มานพ เสือแก้ว) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-7534-2898
นายณรงค์  ศรีวารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฝ่ายนโยบายและแผน 0-7534-2898
นางสาวชุติกาญจน์  แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฝ่ายการเงินและงบประมาณ 0-7534-2898
วิทยาเขตขอนแก่น

( ก่อตั้ง 3 ตุลาคม 2528 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร 0-4328-3546-7 http://www.facebook.com/mcukkcampus

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี/รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ 0-4328-3546-7 ต่อ 101
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-4328-3546-7
นายจีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  0-4328-3546-7 ต่อ 107
นายบุญมา ทวิภักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  0-4328-3546-7
ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  0-4328-3546-7
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4328-3546-7 ต่อ 210
พระครูสุตธรรมภาณี(สำนวน โอภาโส) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-4328-3546-7
นายบุญหนา จิมานัง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  0-4328-3546-7
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี(พันนาวา) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  0-4328-3546-7 ต่อ 110
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์  0-4328-3546-7
ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์  0-4328-3546-7
นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-4328-3546-7
นางสุพัตรา นาทัน ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 0-4328-3546-7 ต่อ 102
นางอมรินทร์ แก้วทาสี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 0-4328-3546-7 ต่อ 111
วิทยาเขตนครราชสีมา

( ก่อตั้ง 29 ตุลาคม 2529 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เลขที่ 419 หมู่ 7 ถนนชาติพัฒนา บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 0-4492-4556,0-4492-4557 , 0-4426-4560

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรตฺติเมธี) ประธานสภาวิทยาเขต
พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย  กนฺตจารี) รองอธิการบดี 
ดร.ยุทธนา  พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ดร.วินัย  ภูมิสุข   รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4426-4560
พระมหาปัญญาวัฒน์  สริภทฺโท, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นายคม  ณีสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม ดร. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม ดร. 0-4492-4556
นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน  อุปมงฺกโร) ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-4492-4557
พระครูสังวราภิรักษ์  (อิ๊ต  สํวโร) ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
วิทยาเขตอุบลราชธานี

( ก่อตั้ง 29 ธันวาคม 2529 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี หมู่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 0-4542-2163 โทรสาร 0-4542-2159

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพวราจารย์,ดร. รองอธิการบดี 0-4542-2163
พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-4542-2163
นายสุรสิทธิ์ ทองลาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-4542-2163
พระครูสารสีลคุณ, ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4542-2163
นายเฉลิมสุข บุญคำภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4542-2163
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-4542-2163
ผศ.สุพิมล ศรศักดา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-4542-2163
พระครูกิตติคุโณภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-4542-2163
พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-4542-2163
วิทยาเขตสุรินทร์

( ก่อตั้ง 24 มีนาคม 2531 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ หมู่ 8 (ห้วยเสนง) บ้านโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044-142-106,107โทรสาร.044-142-108

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดี 0-4414-2106,107 ต่อ 312
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-4414-2106,107 ต่อ 313
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-4414-2106,107 ต่อ 314
พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-4414-2106,107 ต่อ 201
พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4414-2106,107 ต่อ 300
พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-4414-2106,107 ต่อ 319
นายพลนภัส  แสงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4414-2106,107 ต่อ 311
พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-4414-2106,107 ต่อ 204
นายเศรษฐพร  หนุนชู ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ 0-4414-2106,107 ต่อ 100
นางหอมหวล  ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-4414-2106,107 ต่อ 309
นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 0-4414-2106,107 ต่อ 203
นางสาวฐิติรัตน์  ดาทอง ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 0-4414-2106,107 ต่อ 305
นายอิทธิพล  จำนงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-4414-2106,107 ต่อ 302
วิทยาเขตแพร่

( ก่อตั้ง 10 มกราคม 2530 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 111 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-646585

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชเขมากร, ผศ.ดร. รองอธิการบดี 0-5464-6585
นายสุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-5464-6585
พระครูโกวิทอรรถวาที , ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-5464-6585
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-5464-6585
พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-5464-6585
พระครูสิทธิชยาภิรัต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 0-5464-6585
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 0-5464-6585
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5464-6585
ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 0-5464-6585
วิทยาเขตพะเยา

( ก่อตั้ง 20 สิงหาคม 2534 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 566 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร (054) 870-141

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพญาณเวที รองอธิการบดี 0-5487-0141
พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-5487-0141
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-5487-0141
พระราชปริยัติ, ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-5487-0141
พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-5487-0141
พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-5487-0142
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5487-0141
พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทธสาวฺโก รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหาร 0-5487-0141
นางพิสมัย วงค์จำปา   รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 0-5487-0141
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

( ก่อตั้ง 1 กันยายน 2537 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 108/56 หมู่ 2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามภราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร สำนักงานวิทยาเขต 034-299356, วิทยาลัยสงฆ์ 034-299351

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) รองอธิการบดี 0-3429-9356
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-3429-9351
นายจักกฤษณ์  จันทร์ดำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-3429-9351
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท) ผศ. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-3429-9356
พระมหาณรงค์ฤทธิ์  ธมฺมโสภโณ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-3429-9351
พระมหาสุรชัย  วราสโภ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-3429-9351
นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-3429-9356
รศ.เวทย์  บรรณกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-3429-9356
พระมหาโกมล  กมโล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-3429-9351
วิทยาเขตนครสวรรค์

( ยกฐานะ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ที่อยู่ส่วนงาน : 999 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 0-5621-9999

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพปริยัติเมธี ,ผศ.ดร รองอธิการบดี 0-5621-9999
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 0-5621-9999
พระครูสิริคีรีรักษ์ , ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-5621-9999
ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 0-5621-9999
นายศศิกิจจ์  อ่ำจุ้ย รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 0-5621-9999
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 0-5621-9999
พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธี รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 0-5621-9999
พระราชวชิรเมธี , ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 0-5621-9999
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาสงฆ์)
วิทยาลัยสงฆ์เลย

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 22 กุมภาพันธ์ 2539 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เลขที่ 119ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร 0-4280-1203 http://Loei2.mcu.ac.th http://www.facebook.com/MCUloei2

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชปรีชามุนี,ดร. ผู้อำนวยการ 0-4203-9630
พระครูปริยัติคุณรังสี , ดร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4203-9630
พระมหาสุภวิชญ์  ปภสฺสโร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-4280-1203
นายประสงค์  หัสรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-4280-1203
พระมหาพิศิษฐ์ สิริปญฺโญ,ผศดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-4203-9630
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 27 พฤศจิกายน 2541 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 183 หมู่ 13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 โทร : 0-4254-0038

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูสิริเจติยานุกิจ , ดร. ผู้อำนวยการ 0-4254-0038
ดร.บูรกรณ์  บริบรูณ์ รก.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4254-0038
พระสติมา  สติสมฺปนฺโน รก.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  0-4254-0038
พระมหาสนอง ปจฺโจปาการี , ผศ.ดร. รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-4254-0038
นายณัฐพงษ์  เปี้ยคำ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ 0-4254-0038
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 27 กุมภาพันธ์ 2540 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 192 หมู่ 2 ตำบลต้นธง หมู่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร 0-5356-3163 โทรสาร 0-5356-3163 ต่อ 105 www.mculp.ac.th

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี) ดร. ผู้อำนวยการ 0-5356-3163 ต่อ 112
นายประเด่น แบนปิง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-5356-3163 ต่อ 113
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ไพศาล ภิญโญจิต) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5356-3163 ต่อ 101
นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5356-3163 ต่อ 110
นายพุทธิพงษ์ กันทะรส รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5356-3163 ต่อ 108
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 7 เมษายน 2548 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 217 หมู่ 6 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0-5528 7245 - 6

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการ 0-5528-7561 ต่อ 108
ผศ.ปัญญา  นามสง่า  รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-5528-7560 ต่อ 102
พระครูปลัดเถรานุวัตร รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5528-7245 ต่อ 118
นายดอนล่าร์  เสนา รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5528-7560 ต่อ 103
นายวรพล  วรสุวรรณโรจน รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5528-7245 ต่อ 118
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 15 กรกฎาคม 2553 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เลขที่ 281 หมู่ 13 ถ.บุรีรัมย์ - ประโคนชัย วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044-637256

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการ 0-4463-7256
พระมงคลสุตกิจ รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4463-7256
พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-4463-7256
นายบุญถึง ประเมินมงคลกุล, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-4463-7256
นายรังสิทธิ วิหกเหิน รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-4463-7256
นายพีรพงษ์  มาลา, ดร. รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-4463-7256
พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร. รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-4463-7257
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 21 ตุลาคม 2553 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีถนนสามัคคี สาย ข ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 940000 โทร 0-7345-0071, 0-7345-0075 โทรสาร. 0-7345-0074

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม ผู้อำนวยการ 0-7345-0071
นายจารึก  ศิรินุพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-7345-0071
พระมหาสุชาติ  อนาลโย รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-7345-0071
นายอำพร  มณีเนียม รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-7345-0071
นายชนิศร์  ชูเลื่อน รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-7345-0071
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 23 เมษายน 2555 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทร 0-5460-1063

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการ 0-5460-1063
พระชยานันทมุนี,  ดร. รองผู้อำนวยการ 0-5460-1063
นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5460-1063 ต่อ 110
ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5460-1063 ต่อ 107
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 24 ตุลาคม 2555 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 158 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0-3882-0916 E-mail : noi_sitt@hotmail.com

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชปริยัติสุนทร ผู้อำนวยการ 0-3882-0916
พระครูปริยัติปัญญาธร   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-3882-0916
ดร.สมศักดิ์  สายหยุด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-3882-0916
พระครูสุตธรรมาภรณ์ ดร.   รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-3882-0916
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-3882-0916
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร 053-717-055

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระรัตนมุนี (ปุณณมี  วิสารโท) ผู้อำนวยการ 0-5371-5876
พระครูครีรัตนากร (ทองสุข  ปญฺญาสุโข ) ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-5371-5876
พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์  สิริมงฺคโล)  ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5371-5876
นายดำเนิน  ปัญญาผ่องใส รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5371-5876
พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์ (พิทักษ์พงศ์  โชติธมฺโม) รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5371-5876
นายพัสกร อุ่นกาศ รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการรก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5371-5876
วิทยลัยสงฆ์นครลำปาง

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 1 ถนนบุญวาทย์ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร 0 5421 9287 www.mculampang.com E-Mail: lampang@mcu.ac.th

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) ผู้อำนวยการ 0-5421-9287
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5421-9287
นายจีรศักดิ์  ปันลำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5421-9287
ดร.สุทธิพร  สายทอง รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5421-9287
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 23 พฤษภาคม 2556)ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เลขที่ 67 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 0-4561-7903 http://ssk.mcu.ac.th/

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการ 0-4561-7905
พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4561-7905
พระครูสุตภัทราภรณ์, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต 0-4561-7905
ดร.ฐานิดา  มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-4561-7905
นายธัญญพัฒน์  สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-4561-7905
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 สิงหาคม 2558 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 51 ม.2 วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร 0-34326-912

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรํสี) ดร. รก.ผู้อำนวยการ 0-3432-6912 ต่อ 11
พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์ ปญฺญาธีโร) รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-3432-6912 ต่อ 12
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองอุ่น รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-3432-6912 ต่อ 13
พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-3432-6912 ต่อ 14
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-3432-6912 ต่อ 15
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 97 หมู่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร 0-44-056-022

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อำนวยการ 0-4405-6022
พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-4405-6022
พระมหาแสงมะณี คชาโร รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-4405-6022
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนเมือง เพชรบูรณ์

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์ 91 ถนนพิทักษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 0-3570-2172 โทรสาร : 0-3570-2966 เว็บไซต์ Pnb.mcu.ac.th www.facebook.com/mcuphetchabun

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร. รก.ผู้อำนวยการ 0-3570-2172
ผศ.เฉลียว รอดเขียว รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-3570-2172
พระครูสิริพัชรโสภิต, ดร. รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-3570-2172
นายสุพล  ศิริ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-3570-2172
นายปัญญา  กันภัย รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 0-3570-2172
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 252 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร : 0-4356-9517

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการ 0-4356-9517 ต่อ 806
นายสยามพร  พันธไชย รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4356-9518 ต่อ 803
พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-4356-9519 ต่อ 803
นายอาทิตย์   แสงเฉวก รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย   0-4356-9520 ต่อ 801
ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญวาส รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-4356-9521 ต่อ 802
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

( ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 พฤศจิกายน 2558)ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทร : 08-1014-3946

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพญาณมงคล รก.ผู้อำนวยการ 08-1014-3946
พระปิฎกโกศล รก.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 08-1014-3946
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. รก.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 08-1014-3946
พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 08-1014-3946
นายสมชาย ชูเมือง รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 08-1014-3946
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ห้องเรียน)
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง

( ก่อตั้ง 14 พฤษภาคม 2544 )ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนวัดพิกุลทอง 93 หมู่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 โทร 0-3681-7509

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชสุวัฒนาภรณ์ ผู้อำนวยการ 0-3681-7509
พระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล  กิตฺติปาโล) รองผู้อำนวยการ 0-3681-7509
พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย  อภิชโย) อาจารย์ประจำหลักสูตร 0-3681-7509
นายดิษพงษ์  แก้วกอง เลขาฯ ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตร 0-3681-7509
นางธนวรรณ  จารุไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0-3681-7510
ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม

( ก่อตั้ง 25 เมษายน 2546 ) ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) 87/1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7720-3101

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระมหาประจวบ  ปญฺญาทีโป ผู้อำนวยการ 0-7720-3101
ดร.สุมาลัย กาญจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-7720-3101
พระมหาสัญญา  ธีรสญฺญโม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-7720-3101
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

( ก่อตั้ง 5 เมษายน 2547 )ที่อยู่ : ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เลขที่ 227 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 0-3451-6050

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) ผู้อำนวยการ 0-3451-6050
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หน่วยวิทยบริการ)
หน่วยวิทยบริการ(คณะพุทธศาสตร์) วัดหงษ์ประดิษฐาราม

วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 0-7421-2407 โทรสาร : 0-7421-2408

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระศรีรัตนวิมล ประธาน 0-7421-2407
พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตญาโณ รองประธาน 0-7421-2407
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตขอนแก่น ) วัดอภิสิทธิ์

วัดอภิสิทธิ์ ตั้งที่ 577 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร 0-4371-2528

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการ 0-4371-2528
พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์ (ประเสริฐพร ฐิติสิริ) รองผู้อำนวยการ 0-4371-2528
หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดพระรูป

วัดพระรูป เลขที่ 65/1 หมู่ 6 ช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 0-3240-0391 ก่อตั้ง 25 กันยายน พ.ศ.​2556

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระวิสุทธิวรกิจ (เสนห์ ธมฺมรํสี) ผู้อำนวยการ 0-3242-6691
พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อำนวย อินฺทวณฺโณ) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-3242-6691
พระครูสุนทรวัชรกิจ,ดร. (บุญธรรม ธมฺมิโก) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-3249-1124
หน่วยวิทยบริการ ( วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดท่านา

วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร 0-5589-6083 mcutak01@hotmail.com www.mcutak.com

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูโกวิทบุญเขต ผู้อำนวยการ 0-5589-6083
นายอำนาจ ทาปิน เลขานุการ 0-5589-6083
หน่วยวิทยบริการ ( วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ) วัดหนองขุนชาติ

วัดหนองขุนชาติ 114 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 โทร : 0-5653-1120

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระอุทัยธรรมานุวัตร , ดร ผู้อำนวยการ 0-5653-1120
นายสมบุญ  ทิพรังศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-5653-1120
พระมหาสุข  สุมงฺคโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รก.รองผู้อำนวยการหน่วยฯ ฝ่ายกิจการนิสิต 0-5653-1120
หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์ ) วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี 20000 โทร : 0-3828-5397

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชสิทธิวิมล ประธาน 0-3828-5397
พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม ผู้อำนวยการ 0-3828-5397
พระมหาโสภณ โสมทตฺโต หัวหน้าสำนักงานหน่วยฯ 0-3828-5397
หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์) วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร 08-1590-1493

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระเทพสิทธิเวที  ประธานกรรมการบริหาร 
พระครูโสภิตปัญญากร หัวหน้าสำนักงานหน่วยฯ
พระครูเกษมอรรถากร ผู้อำนวยการ
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้

วัดหมอนไม้ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถิ์ 53000 โทร

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระปัญญากรโมลี ผู้ทรงคุณวุฒิ 0-5544-2635
พระครูเกษมธรรมาลังการ ผู้อำนวยการ 0-5544-2635
พระอุดมปิฎก อาจารย์ประจำหลักสูตร 0-5544-2635
พระครูวีรศาสตร์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5544-2635
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 0-5544-2635
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตนครสวรรค์) วัดบรมธาตุ

วัดบรมธาตุ 15 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร : 0-5579-9455

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชวชิรเมธี , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ 0-5579-9455
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ , ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 0-5579-9455
พระเมธีวชิรภูษิต , ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5579-9455
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตนครสวรรค์) วัดพฤกษะวันโชติการาม

101/1 ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทร 0-5666-2690

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์  กิตฺติธโร/เด่นประเสริฐ) ผู้อำนวยการ 0-5666-2690
พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ/จันทร์งาม) ดร. ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 0-5666-2690
พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส จนฺทสีโล/มารยาท) ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0-5666-2690
หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) พุทธมณฑลจันทบุรี

95 พุทธมณฑลจันทบุรี หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร : 0-3949-8599

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล) ประธานกรรมการบริหาร 0-3943-1511
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ สุจิตฺโต) ผู้อำนวยการ 0-3941-3226
หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 195 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระธรรมพุทธิมงคล  (สอิ้ง  สิรินนฺโท)  ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการ
พระราชปริยัติเมธี  (เชษฐา ฉินฺนาลโย) ประธานกรรมการบริหารหน่วยฯ
พระปริยัติคุณภรณ์  (เฉลี่ย สิริธโร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระมงคลกิตติวิบูลย์  (ทับทิม กิตฺติเสโน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์  (ประไพ ปุญฺญกาโม) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูสุวรรณประชานุกูล (กมลศิลป์ กมสินฺโน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูโสภณโพธิมัณฑ์  (ไพรวัลย์  วิสุทฺโธ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูโสภณวีรานุวัตร  (นิคม ณฏฺฐวโร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกอบชัย พลเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ )

วัดสระแก้ว 22 วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร 0-3742-1043

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
หน่วยวิทยบริการ ( คณะสังคมศาสตร์ ) วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว 22 วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร 0-3742-1043

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชธรรมภาณี ประธานกรรมการบริหาร 0-3742-1043
พระรัตนสราธิคุณ รองประธานฯ รูปที่ 1 0-3742-1043
พระครูธำรงปริยัติคุณ รองประธานฯ รูปที่ 2 0-3742-1043
พระสิริวุฒิเมธี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 0-3742-1043
พระครูวัฒนานครกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 0-3742-1043
พระมหาคำคูณ  จนฺทโชโต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 0-3742-1043
พระครูศรีรัตน์สรกิจ ผู้อำนวยการหน่วยฯ 0-3742-1043
หน่วยวิทยบริการ (คณะมนุษยศาสตร์) สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน

เลขที่ 24/5 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 โทร 0-2510-6697, 08-7342-9118 e-mail : sd2547@gmail.com

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้อำนวยการ 02-519-1119