สภาวิชาการ
ประธาน
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคายพระครูสิริเจติยานุกิจ ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนมพระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาพระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานีพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชพระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นพระอุดมปัญญาภรณ์
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษพระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์พระศรีปริยัติธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์พระรัตนมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายพระมหาโกมล กมโล,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมพระเทพศาสนาภิบาล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีพระศรีสัจญาณมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิพระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดพระราชปริยัติสุนทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพระปิฎกโกศล,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีพระราชสิทธิเวที,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรพระครูเกษมอรรถากร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยองพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามพระวิสุทธิวรกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีพระราชอุทัยโสภณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีพระครูปริยัติคุณาวุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

กรรมการสภาวิชาการจากสำนักวิชาการ


พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคายพระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่นพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมาพระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานีพระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่พระปลัดวัชระ วชิรญาโน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยาพระเทพสุวรรณเมธี,ดร
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์ธี พุ่มทับทิม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ดร.อธิเทพ ผาทา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ผศ.ดร.บุญมี พรรษา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ดร.เชน นคร
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตรรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา
ผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะสังคมศาสตร์