www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
สภาวิชาการ
ประธาน
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ


พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาพระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาพระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคายพระครูธีรสุตพจน์, ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชพระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นพระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาพระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานีพระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนมพระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพระศรีปริยัติธาดา, ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์พระครูโสภณวชิรบัณฑิต, ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีพระพุทธิญาณมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายพระมหานพดล สุวณฺณเมธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพระวชิรสิทธิธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษพระธรรมวชิรานุวัตร, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีพระศรีสัจญาณมุนี, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิพระราชพัชรธรรมเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดพระปิฎกโกศล, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีพระราชสิทธิเวที, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรพระครูเกษมอรรถากร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยองพระครูปริยัติคุณาวุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีพระธรรมวัชราจารย์, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามพระวิสุทธิวรกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีพระราชอุทัยโสภณ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีพระเทพปริยัติโสภณ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีพระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีพระเทพวชิรเมธี, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชรพระครูโกวิทบุญเขต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ตาก

กรรมการสภาวิชาการจากสำนักวิชาการ


พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคายพระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่พระครูโสภณรัตนบัณฑิต, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่นพระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมาพระครูธีรธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานีพระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยาพระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสพระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ


รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะพุทธศาสตร์รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะพุทธศาสตร์รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะพุทธศาสตร์ดร.สายหยุด มีฤกษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ผศ.ดร.บุญมี พรรษา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะสังคมศาสตร์ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์