สภาวิชาการ
ประธาน
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคายพระครูสิริปริยัติยาภิรัต,ผศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราชพระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีพระมหาโกมล กมโล,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

กรรมการสภาวิชาการจากสำนักวิชาการ


พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคายพระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่นพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมาพระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานีพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยาพระเทพสุวรรณเมธี,ดร
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ผศ.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตรรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะสังคมศาสตร์