กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เกิด

บ้านหนองตาไกล้ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ

โทร ๐๔๓-๒๘๓๕๖-๗

การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๒๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ.๒๕๓๕ สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ.๒๕๔๕ สำเร็จปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๙ สำเร็จปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนแจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เลขานุการรองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ เป็น รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น ประธานกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ประธานบริหารศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนวิทยาเขตขอนแก่นเขตปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-