รองอธิการบดี
รองอธิการบดี


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป