รองอธิการบดี
พระเทพปริยัติมุนี,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม