รองอธิการบดี
เทพปริยัติมุนี,ผศ.ดร.


รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม