ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ


พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล