ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ


พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล