ผู้อำนวยการ
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.


ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
035-248-000 ต่อ8421

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ

- ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑

การศึกษา -
ประวัติการทำงาน -
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-