คณะกรรมการบริหารบุคคล
ประธาน
คณะกรรมการบริหารบุคคล


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการพระมหาสาธิต สาธิโต
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ กรรมการรศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รก.รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
รก.รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์ กรรมการพลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุติดร.กฤษฎา ดิษบรรจง
กรรมการผู้ทรงคุณวุติรศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุตินายยันยงค์ คำบรรลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุติ