คณะกรรมการบริหารบุคคล
ประธาน
คณะกรรมการบริหารบุคคล


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการพระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ กรรมการรศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการดร.กฤษฎา ดิษบรรจง
กรรมการผู้ทรงคุณวุติรศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุตินายยันยงค์ คำบรรลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุติ