ติดต่อ


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 

โทรศัพท์ 0 3524 8000 - 5 

โทรสาร 0-3524-8006 

อีเมล์ : webmaster@mcu.ac.th, mcu.hq@mcu.ac.th


ติดต่อส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดูรายละเอียดการติดต่อเบอร์โทร ที่อยู่