กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
เทพปริยัติมุนี,ผศ.ดร.


รก.รองอธิการบดีวิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม