กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระธรรมวชิรเมธี,รศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม