กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระเทพปริยัติมุนี,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม