กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม