กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน