กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูสิริสุตานุยุต, รศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน