กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-