www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระราชเขมากร, รศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๓ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา

สำเร็จปริญญาโท M.A. (Psy.)
สำเร็จPh.d. (Psy.)
พ.ศ.๒๕๒๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๒๗ สอบได้ประโยค ๑ - ๒ สำนักวัดหนองม่วงไข่
พ.ศ.๒๕๒๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักวัดหนองม่วงไข่
พ.ศ.๒๕๒๙ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.๒๕๓๓ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๘ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดใหม่พิเรนทร์
พ.ศ.๒๕๓๙ สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น เจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ ฝ่ายการศึกษา
อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พระปริยัติ นิเทศก์จังหวัดแพร่
เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดหนองม่วงไข่
ประธานพระปริยัตินิเทศก์หนเหนือ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักวัดคลองโพธิ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เจ้าสำนักเรียนจังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลพัดยศสมณาคุณสภากาชาดชั้นที่ ๓ โล่คนดีศรีพุทธศาสน์ รางวัล และเงินรางวัล ๓๓,๐๐๐ บาท จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ