ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระครูโพธิชยานุสิฐ


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตหนองคาย
042-495-333

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ - ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน -
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-