ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย

- สถานที่เกิด
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
- ที่อยู่ปัจจุบัน -
- สถานที่ทำงาน
- การติดต่อ - ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓
- การศึกษา
- ประวัติการทำงาน
- ประวัติการศึกษาดูงาน
- ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
- ตำราวิชาการ
- ที่ปรึกษา
- งานบริการสังคม
- รางวัล / เกียรติบัตร หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ