ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน
035-248-000 ต่อ 8179

เบอร์ติดต่อ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๗๙