ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสุรินทร์ โทร 044513384