ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
035-248-000 ต่อ 8401

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๔ ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดประดู่บางจาก ซอยเพชรเกษม ๓๖ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
สถานที่ทำงาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
การติดต่อ

๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๐๑

การศึกษา

๑. นักธรรมชั้นเอก
๒. เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๓. พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ประกาศนียบัตร (ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕. วุฒิบัตร “การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ” (Mini Master of Management Program –MMM) หลักสูตรผู้บริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
๖. วุฒิบัตร “ภาษาอังกฤษทั่วไป” ระยะ ๓ เดือน เมืองอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
๗. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

๑. พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นบัณฑิตทดลองปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร.
๒. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร.
๓. พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มจร.
๔. พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร.
๕. พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มจร.
๖. พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรองผู้อำนวยการกองวิชาการ
๗. พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา
๘. พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรักษาการรองผู้อำนวยผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
๙. ม.ค. ๒๕๖๐  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันภาษา
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันภาษา และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๑ ก.ย. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-