ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
035-248-000 ต่อ 8776