ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 167
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
163

บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Vdio Conferencing

ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร
05 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
106

ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”
11 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
283

International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
06 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
300

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง) ในส่วนกลาง
01 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
352

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีจึงมีคำสั่ง นัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง)ในส่วนกลาง

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ
11 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
450

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
523

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา "การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา"

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
298

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ในยุค New Normal" จากพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม” โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
287

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ชีวิตมีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรม” โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
323

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป

Facebook