ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 144
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันนี้ | สัมมนา/การประชุม
5

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

“English Course: Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU"
วันนี้ | สัมมนา/การประชุม
9

Language Institute of MCU with ASEAN Studies Centre and Student Affairs Division is inviting you to English online learning Course : Reading and Writing Skill for Foreign Students of MCU on Zoom. Time June 19, 2021 01.00 - 04.00 PM.

ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์
วันนี้ | สัมมนา/การประชุม
2

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ID : 9779933546

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
01 มิ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
107

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” (Objectives and Key Results)

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
24 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
328

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

“วิกฤติไม่ปิดโอกาสการพัฒนา” สถาบันภาษา เปิดแล้ว !!
21 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
260

ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส ระหว่าง WFH เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นทักษะการเขียน (Writing Skill) เหมาะสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย

สัมมนาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และยกร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13[โซนกลาง ภาคกลางและภาคใต้]
26 มี.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
251

เรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 และเตรียมความพร้อมระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
23 มี.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
269

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมการพัฒนารายวิชาการเรียน การสอน การสอบออนไลน์
14 ม.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
700

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนการสอบแบบชั้นเรียน

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา
17 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
870

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Facebook