www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 179
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
1315

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ online meeting ID : 589 515 4875

ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
1465

ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
2538

บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Vdio Conferencing

ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร
05 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
1632

ขอเชิญเข้าการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”
11 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
1009

International Conference ! “Mindfulness and the Philosophy of Mind: Buddhist Concepts and Practices”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
06 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
1069

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง) ในส่วนกลาง
01 พ.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
1026

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีจึงมีคำสั่ง นัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (รวมถึงอัตราจ้างทุกตำแหน่ง)ในส่วนกลาง

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ
11 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
1083

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาบาลี-อังกฤษ

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
1036

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา "การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา"

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ
07 ต.ค. 64 | สัมมนา/การประชุม
781

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ในยุค New Normal" จากพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

Facebook