ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
25 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
372
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนพดล เพ็ญประชุม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดโครงการฯ
ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ในการสร้าง NFT
และสร้างโลกเสมือนจริง
๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันยุคทันเหตุการณ์
โดยการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
• เทคโนโลยี Blockchain และ NFT ขั้นตอนการสร้าง NFT
• ความสัมพันธ์ของ Metaverse ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
• เรียนรู้ Metaverse และนำไปใช้กับการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์
• Workshop เกี่ยวกับ NFT Marketplace สมัครกระเป๋าเงิน Metamask สมัครลงชิ้นงานใน OpenSea สร้างโลกเสมือนจริง Metaverse และนำ NFT จัดแสดงใน Metaverse
ณ ห้องสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
  01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  251
 • พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  23 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  370
 • ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
  22 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  355
 • อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D.
  20 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  361
 • ขอเรียนเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2565
  27 ต.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  811