ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)
30 เม.ย. 58 | สัมมนา/การประชุม
1019
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)
วันที่ ๓๐/๐๔/๒๐๑๕ เข้าชม : ๒๕๔๑ ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาระเบียนวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการทั้งจากส่วนกลาง,วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๖๕ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆและมีมติ ตามลำดับ ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผศ. ๒ ท่าน "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๖ ฉบับ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๓ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๕ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๖ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๘ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยผ่านระบบสารสนเทศ KPS BUNDIT "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๙ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๐ เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๒ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี "ที่ประชุมรับทราบ"
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ "ที่ประชุมมีมติรับรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข"
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ. "ที่ประชุมมีมติให้โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการเตรียมการรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ. และให้รายงานความก้าวหน้าต่อสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่อง"
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์พิเศษ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี สุรเตโช) ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป"
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ต่อไป"
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๔ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิต ปรับแก้ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ คณะครุศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา(ป.พศ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา(ป.พศ.) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา(ป.วน.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ตัวเลขหน่วยกิตให้เป็นภาคปฏิบัติ เมื่อดำเนินการแล้ว"
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา(ป.วน.) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์(ป.บพ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์(ป.บพ.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล(ป.กป.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ(ป.ออ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ วิทยาเขตขอนแก่น "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการ(Peer review) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๔ ท่าน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จำนวน ๑๑ ท่าน"
๔.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง กับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๒๐ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสถาบันวิจัยของวัดไคหยวน มณฑลฝูวเจี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"

แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น