ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4897
แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ​ ดร.สมศักดิ์​ สายหยุด​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
106

แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ​ ดร.สมศักดิ์​ สายหยุด​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เมื่อเวลา 03.29 น. สิริอายุได้ 77 ปี 7 เดือน 7 วัน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
61

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มอบคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ
09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
78

พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มอบคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โดยแต่งตั้งให้ พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์) อายุ 51 พรรษา 29 วุฒิการศึกษา นธ.เอก,​ ป.ธ. 4 พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
01 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
137

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 --- งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
29 มิ.ย. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
147

กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
29 มิ.ย. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
96

การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
29 มิ.ย. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
90

พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
24 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
305

ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562
20 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
50

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
17 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
230

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก

Facebook