ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5746
พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
91

พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
87

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับอาราธนาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ ELT for the Future : Navigating the Possibilities” ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
139

ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
105

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
89

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

“อว.” ประกาศให้ “มจร” และ “มมร” สังกัดกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
24 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
89

“อว.” ประกาศให้ “มจร” และ “มมร” สังกัดกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

ประกาศ ผลการคัดเลือก ผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565
24 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
59

ประกาศ ผลการคัดเลือก ผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ร่วมกับ โรงเรียนอุทัย จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4-6 โรงเรียนอุทัย
18 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
70

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาท ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4-6 ได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18–20 มกราคม 2566 โดยได้รับความเมตตาจากส่วนวางแผนและพัฒนการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร

Facebook