ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5776
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29
02 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
91

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มจร วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 66
24 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
118

ขอเชิญร่วมงาน ”บุญกุ้มข้าวใหญ่ 66” ฟังเทศน์มหาชาติ ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กองกิจการนิสิต มจร จัดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 ประจำภาคกลาง กลุ่มนิสิตส่วนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ภาคใต้ และนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม
23 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
140

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน" ในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง) โดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง)

สถาบันภาษา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทั้วไป มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในคอร์ส Start-up Chinese for Communication (Beginners)
22 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
287

Announcement to register for Start-up Chinese for Communication course สถาบันภาษา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทั้วไป มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในคอร์ส "Start-up Chinese for Communication (Beginners)" เรียนทุกวันทำการ (ยกเว้น วันพระ และวันเสาร์ อาทิตย์ เริ่มเรียน วันที่ 1-16 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 นาฬิกา ณ ห้อง D421 สถาบันภาษา ชั้น 4 โซน D อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย เรียนกับเจ้าของภาษา เหล่าซือ ดู จุน (Du Jun) และคณะ

ประกาศ รายนามผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖
21 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
132

ประกาศ รายนามผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

“ประกาศ รายชื่อ นิสิต มจร ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณฝ่าจ้าว เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก”
21 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
200

“ประกาศ รายชื่อ นิสิต มจร ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณฝ่าจ้าว เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก”

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
18 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
123

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

“อธิการบดี มจร” หวั่น AI เป็นภัยคุกคาม เร่งอัพสกิลบุคลากรด้านไอทีอาทิ “ChatGPT”
11 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
207

“อธิการบดี มจร” หวั่น AI เป็นภัยคุกคาม เร่งอัพสกิลบุคลากรด้านไอทีอาทิ “ChatGPT”

Facebook