ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 มี.ค. 57 | จัดซื้อจัดจ้าง
2842

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)


          ๑. ความเป็นมา 
                      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณในการจัดหาบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิต และสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องจัดหาช่องทางสื่อสารความเร็วสูงเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม
          ๒. วัตถุประสงค์ 
                  เช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง สำหรับส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

               ๑. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
               ๒. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐ Mbps จำนวน ๘ วงจร
               ๓. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
               ๔. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ชนิด Ethernet Layer ๒ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
               ๕. วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐/๕ Mbps (Download/Upload) จำนวน ๓๓ วงจร
 
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      
Leasedline.pdf
          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      งวดเดียว ภายใน ๑๐ วัน
          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ (ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗)
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
                      โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๘๐๐ ต่อ ๘๐๓๕, ๘๘๐๘
                      เว็บไซต์ 
www.mcu.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง
  17 มี.ค. 66 | จัดซื้อจัดจ้าง
  454
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลถ่ายภาพบุคคล ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
  04 ธ.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  1893
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมส่วนหลัง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  10 มี.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  10612
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายนํ้าโซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  05 มี.ค. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  2835
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ก.พ. 64 | จัดซื้อจัดจ้าง
  2992