ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5776
อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
วันนี้ | สัมมนา/การประชุม
7

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนพดล เพ็ญประชุม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดโครงการฯ

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
23 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
41

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
22 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
48

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบรมผ่าน Zoom id: 9898248050 โดยมอบหมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม เป็นวิทยากร

“UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
63

วันที่ 20 มี.ค. 66 ณ. ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ต้อนรับ Mr. Renaud Meyer (เรอโน เมแยร์) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในวาระมาเยือน มหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม รองอธิบดีการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
46

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธี กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขานรายนามผู้เข้ารับเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม ในนามโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา รุ่นที่ ๑ จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวสัมปสาทนียกถา

พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
62

พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D.
20 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
57

อัพสกิลภาษาสัปดาห์นี้ พบกับ"กรณีศึกษา พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในสหราชอาณาจักร"บรรยายโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ, Ph.D.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
87

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”

“UN” ขอจับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
30

“UN” ขอจับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง
17 มี.ค. 66 | จัดซื้อจัดจ้าง
133

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

Facebook