ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5042
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
303

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
24 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
227

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๓)
19 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
935

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.พ. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
743

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
26 ก.พ. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
507

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระธรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้ง ษิน ณ ศาลาไทย ๖๐ปี มจร วังน้อย
26 ก.พ. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
385

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระธรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้ง ษิน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้ง เจี๋ย เมืองเกา-สยง-จีน ไต้หวัน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาไทย ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) และอาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์

ขอเชิญร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖,พธ.บ.) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตเจ้าคณะหมายเลข ๔ ณ เมรุ วัดสังเวชวิศยาราม ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ก.พ. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
360

ขอเชิญร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖,พธ.บ.) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตเจ้าคณะหมายเลข ๔ ณ เมรุ วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563
17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
2134

คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้ ถึง พฤษภาคม 2563

คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
17 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
1096

รับนิิสิืตใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

Faculty of Buddhism, Admission for New Students in Academic Year 2020
14 ก.พ. 63 | รับสมัครนิสิต
369

Faculty of Buddhism, Bachelor of Arts (English Program), Admission for New Students in Academic Year 2020

Facebook