ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 130
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)
10 มี.ค. 58 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
376

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)
10 มี.ค. 58 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
319

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
02 มี.ค. 58 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
430

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)
10 ธ.ค. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
324

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
13 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
353

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)
10 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
305

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557
05 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
423

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)
03 ก.ย. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
311

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)

ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา
27 ส.ค. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
355

ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา

คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
12 มี.ค. 57 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
321

คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

Facebook