ข่าวประชาสัมพันธ์
อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร
10 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
180

“อนาคตประเทศไทย อนาคตของพวกเรา หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ จะเป็นอย่างไร”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 

หัวข้อ "การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙"

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔  

ตั้งแต่ เวลา ๑๒:๐๐-๑๗:๐๐ น.

บรรยายพิเศษโดย

๑) พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. 

    อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒) ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม 

    รองนายกรัฐมนตรี

  รับฟังการเสวนาพิเศษ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

๑) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕

๒) คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๓) ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู 

ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

“มองเห็นอนาคตประเทศไทย มองเห็นอนาคตของพวกเรา ทิศทางประเทศไทย ทิศทางอนาคตของพวกเรา” 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยการ...

๑) Scan QR Code  

๒) เพิ่มเพื่อน Line ID : @seminar_mcu0921

๓) https://lin.ee/bfCrwkv

 (รับจำนวนจำกัด)

สัมมนาออนไลน์ฟรี และมี “เกียรติบัตร”สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
  20 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  227
 • ขอเชิญร่วมงานวันสันติภาพสากล
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  131
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA” ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  89
 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อ "การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ"
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  56
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  16 ก.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
  105