ข่าวประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
1032

Wisdom for the World

พุทธิปัญญาเพื่อชาวโลก

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่การสื่อสารรวดเร็ว และการเติบ

โตของเทคโนโลยี่ที่มากยิ่งขึ้น การปรับตัวของระะบบการศึกษา และองค์กรศาสนา เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับของผู้คนนั้น 

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จึงได้จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)”

โดยมี #พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และปาฐกถานำ เรื่อง  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล”

และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมมหาจุฬาฯ สู่การตอบโจทย์ปัญญา และคุณธรรม” โดย  #ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และด้วยความเมตตาจาก #พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มจร. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาพอนาคตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติกับการตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป”

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังมีการ การอภิปรายร่วมในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพุทธ ศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)”

โดย ๑. #พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร.

๒.#ผศ.ดร.นิธินันท์  วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๓. #อาจารย์วรวุฒิ  แจ้งศุภนิมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award Assessor (TQA)

วันอังคารที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ลิ้งเข้าห้องประชุม https://us02web.zoom.us/j/8818881118


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเรียนเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2565
  27 ต.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  419
 • ประชุมนิสิตนานาชาติ
  23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  456
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  794
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  775
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1990