www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
23 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
798
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม No Gift Policy และ หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับหลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหาร และบุคลากร เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ให้แก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

การจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับรองอธิการบดี จำนวน ๗ รูป ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๑๗ รูปหรือคน คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน ๒๕ รูป พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านนิติการสัญญาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๕ รูปหรือคน
ทั้งนี้ การอบรมในวันนี้ ภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ประมวลจริยธรรมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม “No Gift Policy" โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ภาคบ่าย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ" โดย ว่าที่ร้อยเอก ภวัต ปั้นบำรุงกิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสามารถสอบถามวิทยากร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป และพิธีปิดโครงการ โดย พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไม่เมตตากล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ชั้น ๑ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมงานสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม
  19 ก.ย. 66 | สัมมนา/การประชุม
  363
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ในหัวข้อ "จริยธรรมในคัมภีร์โบราณ : จากยุคพุทธกาลสูโลกดิจิตอล" "Ethics in the Old Scriptures: From the Buddha Era to the Digital World"
  17 ส.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  7835
 • ร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง AI กับการสร้างทักษะความรู้ด้านกฎหมายของวัยรุ่นในยุคดิจิทัล 14 พฤศจิกายน 2566
  09 ส.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  580
 • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
  01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  1061
 • อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์บนเทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์ จัดโดยกองสื่อสารองค์กร
  25 มี.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
  914