ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
1995

บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2565   

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Vdio Conferencing 

-------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร