ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 283
มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
130

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม 2564 การประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM และห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองนิติการ มจร จัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง”
01 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
170

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
01 เม.ย. 64 | สัมมนา/การประชุม
27

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นี้ ณ ห้องประชุม 401 และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ "Master of Education in Teaching English" คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
24 มี.ค. 64 | รับสมัครนิสิต
209

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ "Master of Education in Teaching English" คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
24 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
107

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง" การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรทชวิทยาลัย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
16 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔

มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ เอ ไชยา มิตรชัย และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง
10 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
265

มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ เอ ไชยา มิตรชัย และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ คุณเอ ไชยา มิตรชัย ในสาขาพระพุทธศาสนา และ คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ สาขาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นดารานักแสดง

พระพรหมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒
10 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

วันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง และวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล - น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดประยูรฯ วันที่ ๒
10 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
82

วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล - น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผู้กำกับการฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีฏีกา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน

พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าสอบบาลี ชั้น ป.ธ.๓
10 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
66

วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ., ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร, ผจล. และประธานองค์การศึกษา (อาจารย์ใหญ่) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธาน คปพ. เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีพระมหาเถรานุเถระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาส ถวายการดูแลความเรียบร้อย และได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์สนามสอบ ณ สนามสอบ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Facebook