ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 377
รวมข่าว งานแถลงข่าววันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566
25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
81

รวมข่าว งานแถลงข่าววันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

งานแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง
24 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
54

งานแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง "พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก" (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th

พิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานถวายแด่พระนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
154

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ได้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานถวายแด่พระนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี รับมอบถวายในครั้งนี้ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)
15 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
234

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
274

พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
03 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
180

วันที่ 2 มีนาคม 2566 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ” ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สำหรับผู้บริหารครู สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ สำหรับโซนภาคกลาง ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

กองกิจการนิสิต มจร จัดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 ประจำภาคกลาง กลุ่มนิสิตส่วนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ภาคใต้ และนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม
23 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
366

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน" ในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง) โดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง)

สถาบันภาษา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทั้วไป มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในคอร์ส Start-up Chinese for Communication (Beginners)
22 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
392

Announcement to register for Start-up Chinese for Communication course สถาบันภาษา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทั้วไป มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในคอร์ส "Start-up Chinese for Communication (Beginners)" เรียนทุกวันทำการ (ยกเว้น วันพระ และวันเสาร์ อาทิตย์ เริ่มเรียน วันที่ 1-16 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 นาฬิกา ณ ห้อง D421 สถาบันภาษา ชั้น 4 โซน D อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย เรียนกับเจ้าของภาษา เหล่าซือ ดู จุน (Du Jun) และคณะ

อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
284

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับอาราธนาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ ELT for the Future : Navigating the Possibilities” ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
300

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

Facebook