ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 344
กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
118

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "นโยบายและ แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากนั้นจัดกิจกรรม "พิธีสามีจิกรรม ไหว้ครู และมอบตัวเป็นศิษย์" ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีออนไซต์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ เข้าร่วมออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conferencing ถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV และช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

กู้ผ่าน กยศ จาก มจร. ส่วนกลาง
21 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
99

กู้ผ่าน กยศ จาก มจร. ส่วนกลาง ต้องระบุ..เลือกสถานศึกษา"มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา" ในกรณีที่ไม่พบสาขาวิชา... ให้เลือกคณะที่เรียน สาขาไหนก็ได้ไปพลางก่อน

แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
159

๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ แม่กองบาลีสนามหลวง รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ๒ รูป ประกอบด้วย ๑) พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘), รศ.ดร. วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ ๒) พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙), รศ.ดร. วัดสังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร On 15 May 2022, the Most Ven Phra Brahmamoli (Suchat Dhammaratano, Pali 9), a member of Sangha Supreme Council, Acting Sangha Supreme Primate of the North, Sangha Commissioner of Region 5, President of the Central Pali Language Testing Service Headquarter of Thailand, Abbot of Wat Paknam has appointed 2 Vice Presidents of the Central Pali Language Testing Service Headquarter including 1) Assoc. Prof. Dr. Phra Dhamvajiracharya (Suchat Kittipanyo, Pali 8), Wat Suwannaram, Bangkok Noi, Bangkok and 2) Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvedi (Phol Abhakaro, Pali 9), Wat Sangwetwitsayaram, Phra Nakhon, Bangkok.

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field)
10 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
75

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field) at Vipassanadhura Institute, the 72-Year-Old Phra Visuddhathipbodi Building (Dining Hall), 4th floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya during 9-11 May 2022.

วส.พุทธโสธร-รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ประเภทวิชาการ
09 พ.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
466

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1481001 (กบม.10/2564_พฤ.11พ.ย.64) ---

พิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี
25 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
141

25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 401 อาคาร สนง อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี (National Mission for Manuscripts, IGCA, under the Ministry of Culture, Govt. of India, New Delhi) เพื่อการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ คัมภีร์ใบลาน ผ่านดิจิตอล

มจร ประกาศใช้แผนพัฒนาระยะ 13 บูรณาการ ‘ศาสตร์สมัยใหม่-สร้างพุทธนวัตกรรม’
01 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
828

มจร ประกาศใช้แผนพัฒนาระยะ 13 บูรณาการ ‘ศาสตร์สมัยใหม่-สร้างพุทธนวัตกรรม’

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
388

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
252

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-09.00 ณ ห้องประชุมออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การประชุมวิชาการในระดับชาติ Email : Prakasit.thi@mcu.ac.th พระมหาประกาศิต สิริเมโร, ดร. โทร 084 545 5144, ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ โทร 081 732 2821 หรือ www.rk.mcu.ac.th/con ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ID : 22 5555 9999 Passcode: 999 ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งบทความได้ที่ QR code ด้านล่าง

มจร ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
256

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป ****(ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการทุกแห่ง ทุกรูป/คน)**** เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๘ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์

Facebook