ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 128
มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กก.มส.
11 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
171

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรมและถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์

มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
164

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม,

มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา
09 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
155

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๒๕ น.คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

คณะผู้บริหาร มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต กก.มส.
08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
156

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม,

มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กก.มส.
08 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
145

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม

สมเด็จฯ ประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ณ มจร
02 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
267

เมื่อ 1 ก.ค. 2563 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชา ให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26

มจร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.ประมูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
29 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
219

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

บำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
28 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
208

พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูต ฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร)

วิทยาลัยพระธรรมทูตและ กองวิเทศสัมพันธ์ เตรียมจัดงานปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ
27 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
165

เมื่อ 24 - 25 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 - 22.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูต
27 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
142

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

Facebook