ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร.เปิดอบรมหลักสูตรพระนักจัดรายการวิทยุ
18 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
512
ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เปิดอบรมหลักสูตรพระนักจัดรายการวิทยุ
วันที่ ๑๘/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๓๗๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ พระมหาโกวิทย์  สิริวณฺโณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ ๑๓ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านการผลิตและจัดรายการวิทยุแก่พระสงฆ์และผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า ๔๐๐ รูป/คน  การอบรมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายนเป็นต้นไป ปิดการอบรมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีพระสงฆ์และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๑ รูปแคน โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น