ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมนิสิตนานาชาติ
23 ก.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
456


วันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมผู้แทนนิสิตนานาชาติ จากชมรมนิสิตนานาชาติ มจร ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา

การนี้ มี คณะผู้บริหาร มจร เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา พระมหาโยธิน โชติธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา นางสาวสุธิดา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สถาบันภาษา

วาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน มจร ในต่างประเทศ ( MCU Coordination Center ) โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เป็นศูนย์กลางประสาน มี หน่วยงานภายใจ มจร เป็นภาคีครือข่ายร่วมสนับสนุนประสานงาน ประกอบด้วย กองวิชาการ กองกิจการนิสิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา และคณะต่าง ๆ มีศิษย์เก่า มจร ในแต่ละประเทศดูแลประสานงานเชื่อมโยงช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติที่สนใจมาศึกษาต่อที่ มจร ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ

การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน มจร ในต่างประเทศนี้ เป็นนโยบายของ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศาสตราจารย์ อธิการบดี ที่ดำริให้มีศูนย์นี้เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางมาศึกษาต่อที่ มจร แก่ชาวต่างประเทศ โดยเบื้องต้น จะได้มีการตั้งคณะทำงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ โดยให้ศิษย์เก่า มจร แปลข้อมูลเป็นภาษาของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

กราบขอบพระคุณ และขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและลูกศิษย์นานาชาติที่เมตตาและให้เกียรติสละเวลามาประชุมในการนี้ กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดีที่เมตตามอบนโยบายเพื่อการการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนามา ณ โอกาสนี้ ฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเรียนเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2565
  27 ต.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  419
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยืน ยุค NEW NORMAL ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
  25 พ.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  793
 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  22 เม.ย. 65 | สัมมนา/การประชุม
  775
 • ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อยกระดับพุทธปัญญาสู่สากล (แผน ๑๓)
  07 ก.พ. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1031
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
  12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
  1990