ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 71
รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10 ม.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
4966

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นิสิตใหม่ 2562
31 พ.ค. 62 | รับสมัครนิสิต
1370

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/2HMrMxa --- งานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
01 พ.ค. 62 | รับสมัครนิสิต
1388

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 หน้า SF โรบินสันสุพรรณบุรี

นักร้อง พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน ปริญญาตรีอีกใบ
24 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1739

นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน อยากมีปริญญาตรี ๒ ใบ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1118

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
615

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2562 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
2660

เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
877

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรพระปริยัติศาสนา เพื่อรักษา สืบทอด เผยแผ่พระธรรมวินัย

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
5077

ข่าวดี! รับสมัครเข้าศึกษากรณีพิเศษ (โควต้า) เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ หรือ ดนตรีพื้นบ้าน หรือ การเทศน์ จ่ายค่าเทอมเพียง 2,150 บาท (ปริญญาตรี) ทุกหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร จ่ายค่าเทอมเพียง 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Facebook