ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
26 ก.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
1603
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
**************************
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้
********************************************
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Buddhist Studies)
ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Buddhist Studies)
*********************************

กำหนดการรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
สอบข้อเขียน๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
– วิชาพระพุทธศาสนา
– วิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

(เรียงลำดับตามเลขที่ผู้สมัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ /

รับเอกสาร/ลงทะเบียนเรียน

๒๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
ปฐมนิเทศ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เปิดเรียน๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๑. รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร       โทร. ๐๘๑-๗๙๙-๘๔๔๒ E-mail : supasorn2508@gmail.com
๒. ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี     โทร. ๐๘๙-๑๐๗-๙๙๐๐ E-mail : mameaw43@hotmail.com
๓. ดร.สมคิด เศษวงศ์             โทร. ๐๘๕-๖๔๗-๔๓๕๗ E-mail : somkit_101@hotmail.com
๔. นายไพฑูรย์ อุทัยคาม        โทร. ๐๙๗-๑๔๐-๙๙๕๕ E-mail : phaitoon2555@gmail.com
๕. นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โทร. ๐๖๓-๓๖๒-๘๘๗๐ E-mail : khink.jp@gmail.com
***********************
ดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2565 …. (อยู่ระหว่างอัพข้อมูลล่าสุด)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 
 
คลิก
แบบฟอร์มใบรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก
add line ผู้สมัครนิสิตใหม่ รุ่น 10 เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และส่งหลักฐานการสมัครเบื้องต้น