ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
762

หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย)
B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program)
บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBlCZny_NXZjW2py_6jVe_GLSTA0TAlYjAXwkKalCpudIpA/viewform