ข่าวประชาสัมพันธ์
กู้ผ่าน กยศ จาก มจร. ส่วนกลาง
21 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
101


กู้ผ่าน กยศ  จาก มจร. ส่วนกลาง 

ต้องระบุ..เลือกสถานศึกษา"มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา"

ในกรณีที่ไม่พบสาขาวิชา... ให้เลือกคณะที่เรียน  สาขาไหนก็ได้ไปพลางก่อน

ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2565

สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง 

1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect Download ได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android

>> https://bit.ly/2YNgNux

กองทุนขอแจ้งกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา2565 https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1643000016

วิธีการดำเนินงานในระบบ DSL

- คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน

https://rb.gy/bavo71 

คลิปการยื่นกู้ https://youtu.be/of_ImH4OgqE

นิสิตสามารถโหลดเอกสาร ต้วอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547794523


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถึง วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๕ (รอบสอง)
  20 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  192
 • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
  05 พ.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  880
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  405
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท ปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร ทนายความสมัครเรียนสันติศึกษามุ่งสันติภายใน หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  413
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 พฤษภาคม 2565
  06 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  756